AgroMaster Fertilizer

WE WORK FOR IT TO GROW BETTER

About Us

Latar Belakang & Pencapaian Kami

Syarikat Agromaster telah ditubuhkan pada tahun 2006 di mana perdagangan dalarn sektor perusaahan rnenjadi operasi utamariya. Alex Tho merupakan pengasas Syarikat AgrOMdStef. Klang merupakan lokasi permulaan Syarikat Agrorriaster di mana operasinya berfnuia dengan perdagangan baja. Mulai Bhun 2008 hingga 2010, syarikat kami telah rriemberi tumpuan utama terhadap penyelidikan dan pembangunan yang membolehkan kami berkembang menjadi pengeluar baja melalui pelaburan dalarri sektor pembuatan baja dengan penubuhan Agromaster Fertilizer Sdn Bhd pada tahun 2011.

Sebagai langkah untuk mernastikan kualiti pengeluaran baja yang dapat rriernenuhi kehendak para pelanggan kami, syarikat kairii telah menCurahkan sepenuh tenaga dan pelaburan kami untuk mendirikan kilang pembuatan baja yang memiliki kelengkapan, jentera dan teknologi yang terbaik agar dapat menghasilkan produk yang berkualiti tinggi.

PRODUK KAMI

Bagi memastikan kualiti produk kami sentiasa rnemenuhi tahap yang tinggi, pihak syarikat kami sentiasa merrıwau segala aspek proses pengeluaran termasuklah pemilihan dan pengendalian bahan-bahan rnentah, dan juga kaedah darı teknologi pengeluaran. Selain itu, pihak syarikat kami juga menjadikan piawaian spesifikasi SIRIM sebagai garis parıduan kualiti produk yang kami hasilkan

Penanda Aras Pengeluaran

AiAo-batching

Pemampatan

Sieving

Pembungkusan

Pengeringan

Proseduf Operasi Standard

Prosedur Operasi Standard diamalkan oleh Agromaster Fertilizer pada setiap peringkat pemprosesan dan pembuaan baja bagi merriastikan segala Iwgkah dan kaedah yang digunakan memenuhi piawaian yang ditetapkan supaya semua produk baja yang dihasilkan memenuhi spesifikasi dan keseragarrtan yang ditetapkan dan selaras dengan jaminan kualiti produk yang tinggi

Ekoran daripada penggunaan jentera-jentera yang maju dan teknologi yang matang lagi mantap, berserta dengan Prosedur Operasi Standard, Pihak Agromaster Fertilizer dapat mernenuhi permintaan para pelanggan untuk rnenghasilkan produk baja secara optimum dan rrienepati tempoh seratian produk yang ijanykan

PACKAGING AND TRADEMARK

Syarikat AgrOMâster Fertilizer memberi fokus ırlama kepada pembangunan kelengkapan di mana semua peralaan dan jentera yang digunakan dalam pembuatan baja adalah peralatarı dan jentera yang paling maju bagi rnengoptirrıumkan produktiviti pengeluaran  produk.

Pihak Agromaster Fertilizer amat mementingkan peningkaan dalam teknologi pemprosesaii dan pembuatan baja. Justeru itu, para pengurus operasi akan rrienghadiri seminar, lawatan dan kameran yang berka tan dengan pemindahan dan penyebaran teknologi dari sernasa ke semasa agar dapat memperolehi maklumat-maklumat terbaru berkenaan dengan industry pembuatan. Kini, kilang-kilang Agromaster Fertilizer merniliki teknologi pemprosesan dan pembuatan baja yang matang lagi manap

PACKAGING AND TRADEMARK

Syarikat AgrOMâster Fertilizer memberi fokus ırlama kepada pembangunan kelengkapan di mana semua peralaan dan jentera yang digunakan dalam pembuatan baja adalah peralatarı dan jentera yang paling maju bagi rnengoptirrıumkan produktiviti pengeluaran  produk.Pihak Agromaster Fertilizer amat mementingkan peningkaan dalam teknologi pemprosesaii dan pembuatan baja. Justeru itu, para pengurus operasi akan rrienghadiri seminar, lawatan dan kameran yang berka tan dengan pemindahan dan penyebaran teknologi dari sernasa ke semasa agar dapat memperolehi maklumat-maklumat terbaru berkenaan dengan industry pembuatan. Kini, kilang-kilang Agromaster Fertilizer merniliki teknologi pemprosesan dan pembuatan baja yang matang lagi manap